399 રૂ રિચાર્જ પર આખો પરિવાર ઈન્ટરનેટ ચલાવશે , જીઓ ફાઇબર નો સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

જીઓ ફાઇબર નો સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન 399 રૂ રિચાર્જ પર આખો પરિવાર ઈન્ટરનેટ ચલાવશે : JioFiber ના રૂ. 399ના સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાનમાં 30 Mbpsની ઝડપે અનલિમિટેડ ડેટા આપવામાં આવે છે. વોઈસ કોલિંગની વાત કરીએ તો આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઈસ કોલિંગ મળશે.GCCJOBINFO.

જીઓ ફાઇબર નો સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

જીઓ ફાઇબરની ખાસ વસ્તુઓ

જીઓ ફાઇબર નો સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

  • Jio Fiber નો રૂ. 399નો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન અનલિમિટેડ ડેટા ઓફર કરે છે.
  • પ્લાનમાં 30 Mbpsની સ્પીડથી અનલિમિટેડ ડેટા આપવામાં આવે છે.
  • આ પ્લાનમાં 30 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવી છે.

જીઓ ફાઇબરનો રૂ. 399નો સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

જો તમે ઘરેથી કામ કરી રહ્યા હોવ અથવા જો તમારા બાળકો ઘરેથી અભ્યાસ કરતા હોય અથવા તમને તમારી મનોરંજનની જરૂરિયાતો માટે વધુ ડેટાની જરૂર હોય તો તમે ઘરે બેઠા બ્રોડબેન્ડ પ્લાન માટે જઈ શકો છો.

જીઓ ફાઇબર નો સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

Jio Fiber નો રૂ. 399નો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન અમર્યાદિત ડેટા ઓફર કરે છે. આ પ્લાનમાં માત્ર ડેટા જ નહીં પરંતુ અનલિમિટેડ કોલિંગનો ફાયદો પણ આપવામાં આવે છે. અહીં અમે તમને Jioના આ બ્રોડબેન્ડ પ્લાનની સરખામણી સરકારી કંપની BSNL અને Airtelના બ્રોડબેન્ડ પ્લાન સાથે કરી રહ્યા છીએ.

જીઓ ફાઇબરનો રૂ. 399નો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

Jio Fiberના રૂ. 399ના બ્રોડબેન્ડ પ્લાનમાં 30 Mbps સ્પીડ પર અમર્યાદિત ડેટા આપવામાં આવે છે. વોઈસ કોલિંગની વાત કરીએ તો આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઈસ કોલિંગ મળશે. વેલિડિટી વિશે વાત કરીએ તો આ પ્લાનમાં 30 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવી છે. જો કે, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે JioFiberના આ પ્લાનની કિંમતમાં GST શામેલ નથી, ત્યારબાદ તેની કિંમતમાં તફાવત છે.

જીઓ ફાઇબર નો સૌથી સસ્તો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

જીઓ ફાઇબરનો રૂ. 699નો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

Jio Fiberના રૂ. 699ના બ્રોડબેન્ડ પ્લાનમાં 100 Mbps સ્પીડ પર અમર્યાદિત ડેટા આપવામાં આવે છે. વોઈસ કોલિંગની વાત કરીએ તો આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઈસ કોલિંગ મળશે. વેલિડિટી વિશે વાત કરીએ તો આ પ્લાનમાં 30 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવી છે. જો કે, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે JioFiberના આ પ્લાનની કિંમતમાં GST શામેલ નથી, ત્યારબાદ તેની કિંમતમાં તફાવત છે.

જીઓ ફાઇબરનો રૂ. 999નો બ્રોડબેન્ડ પ્લાન

Jio Fiberના રૂ. 999ના બ્રોડબેન્ડ પ્લાનમાં 150 Mbps સ્પીડ પર અમર્યાદિત ડેટા આપવામાં આવે છે. વોઈસ કોલિંગની વાત કરીએ તો આ પ્લાનમાં અનલિમિટેડ વોઈસ કોલિંગ મળશે. વેલિડિટી વિશે વાત કરીએ તો આ પ્લાનમાં 30 દિવસની વેલિડિટી આપવામાં આવી છે. જો કે, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે JioFiberના આ પ્લાનની કિંમતમાં GST શામેલ નથી, ત્યારબાદ તેની કિંમતમાં તફાવત છે.

Important Links:

JioFiber plan for more information click here