હાલમાં ચાલતી ભરતીઓ

હાલમાં ચાલતી ભરતીઓ

1.GPSC દ્વારા 260 જગ્યાઓ પર વિવિધ ભરતી
https://gccjobinfo.com/gpsc-recruitment-2022/

2.NABARD દ્વારા 170 જગ્યાઓ પર આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની ભરતી
https://gccjobinfo.com/nabard-assistant-manager-recruitment-2022/

3.SSC દ્વારા 1411 જગ્યા પર પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ડ્રાઇવરની ભરતી
https://gccjobinfo.com/delhi-police-constable-driver-recruitment-2022-notification-for-1411-posts/

5.SSC દ્વારા 857 જગ્યા પર પોલીસ હેડકોન્સ્ટેબલ ની ભરતી
https://gccjobinfo.com/staff-selection-commission-ssc-recruitment/

4.રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 10 જગ્યાઓન પર લાઈનમેન ની ભરતી
https://gccjobinfo.com/rmc-recruitment-2022/

6.IBPS દ્વારા 6500+ જગ્યાઓ પર ક્લાર્ક ની ભરતી

https://gccjobinfo.com/ibps-clerk-xii-recruitment-2022-notification-out/

7 નવોદય વિદ્યાલયમાં 1616 જગ્યાઓ પર વિવિધ પદ માટે ભરતી
https://gccjobinfo.com/nvs-recruitment-for-1616-vacancies-2022/

8.હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ HPCL માં 294 જગ્યાઓ પર વિવિધ ભરતી
https://gccjobinfo.com/hindustan-petroleum-corporation-limited-bharti-2022/