ડિસેમ્બર મહિનામાં યોજાનાર GPSCની સાત પરીક્ષાઓ મોકૂફ, વાંચો GPSC વિભાગની નોટિફિકેશન

GPSC

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા તાજેતરમાં અગત્યની જાહેરાત કરવામા આવી છે. જેમાં જણાવ્યા મુજબ દ્વારા ડિસેમ્બરમાં યોજાનાર સાત પરીક્ષા મોકૂફ …

Read more