નવા સત્રથી બીએ,બીકોમ સહિતનો કોર્સ 3ના બદલે હવે 4 વર્ષે પૂર્ણ થશે

Gccjobinfo.com is Gujarat’s first and largest education portal specially for competitive exams for Government Jobs. This website was started in 2017 on Google Sites (known as Google Pages, at that time). now this site is serving more than 5 lakh registered users in Gujarat. You can view first look of this website here. Also view our complete timeline here.Useful Free Book Talati

We are providing all exam information, guidance, study material for all competitive exams including UPSC, GPSC, SSC, Police Bharti, TET, TAT, HTAT, High Court Exams, Panchayat Department Exams (like Talati cum Mantri), Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Exams, Banking exams, Railway exams etc… View how we handle job updates at this website.Useful Free Book Talati

અમલ આગામી નવા શૈક્ષણિક વર્ષ-2023-24થી અમલ કરી દેવાશે

પ્રથમ વર્ષે સર્ટિફિકેટ, ત્રણ વર્ષમાં સ્નાતક અને ચોથા વર્ષે ઓનર્સની ડિગ્રી અપાશે

ગુજરાત યુનિ. સંલગ્ન કોલેજમાં UG-PGમાં વર્ષ પ્રમાણે જુદા-જુદા સર્ટી. મળશે

IMPORTANT LINK

ગુજરાતી માં ન્યૂઝ રિપોર્ટ વાંચવા અહીં ક્લિક કરો