સુરત મહાનગરપાલિકામાં પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, પગાર 25,000 સુધી

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી: સુરત શહેર વિસ્તારમાં કાર્યરત સુરત સીટી હેલ્થ સોસાયટી તથા નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત પબ્લિક હેલ્થ મેનેજર, ફાઇનાન્સ આસિસ્ટન્ટ અને મોનિટરિંગ એન્ડ ઇવેલ્યુએશન આસિસ્ટન્ટ ની જગ્યા 11 માસના કરાર આધારિત ભરવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ઈચ્છુક અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો નિયત સમય મર્યાદામાં ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.

આ ભરતીમાં વિવિધ જગ્યાઓ માટે અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત ની જરૂરિયાત, અનુભવ, પગાર વગેરેની માહિતી વિસ્તૃતમાં નીચે જણાવેલ છે.

NHM Bharti 2023

સંસ્થાસુરત મહાનગરપાલિકા
પ્રોગ્રામનેશનલ હેલ્થ મિશન
કુલ જગ્યા4
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ10 ડિસેમ્બર 2023
સત્તાવાર વેબસાઈટ
પોસ્ટ નું નામકુલ જગ્યાશૈક્ષણિક લાયકાતપ્રેફરન્શિયલ લાયકાતપગાર
પબ્લિક હેલ્થ મેનેજર1Mastersin Public Health, Master in Health Management MBBS,BAMS,BHMS► Experience in management of natio health program in eith government of NGO
► Fluency in English ancomputer literacy
25,000/-
ફાઇનાન્સ આસિસ્ટન્ટ2Graduate in commerce with a Diploma/ Certificate in computer applications. Knowledge of computer software (accounting software, M.S Office/ GIS/ RCH software, etc) and hardware. Good typing and data entry skills in English & Gujarati.► Minimum 3 years work experience. Working knowledge in English13,000/-
મોનિટરિંગ એન્ડ ઇવેલ્યુએશન આસિસ્ટન્ટ1Graduate in commerce with a Diploma/ Certificate in computer applications. Knowledge of computer software (accounting software, M.S Office/ GIS/ RCH software etc) and hardware. Good typing and data entry skills in English & Gujarati.Minimum 3 to 5 years work experience. Working knowledge in English13,000/-

ઓફિસે નોટિફિકેશન PDF

Leave a Comment