ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ અમદાવાદ દ્વારા ભરતી 2023 | GSRTC Ahemdabad Recruitment 2023 | 12 Pass | 27 June 2023

GSRTC Ahemdabad Recruitment 2023 : તાજેતરમાં GSRTC (Gujarat State Road Transport Corporation) દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવા અરજી મંગાવવામાં …

Read more

Children University Recruitment 2023 Gandhinagar : ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી ગાંધીનગરમાં ભરતી, પગાર ₹ 40,000 સુધી

Children University Recruitment 2023

Children University Recruitment 2023 : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર …

Read more

BAOU Recruitment 2023: ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર ભરતી જાહેર, પગાર ₹ 60,000 સુધી

BAOU Recruitment 2023

BAOU Recruitment 2023: શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો …

Read more