ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2023-DHORAN 10 PURAK PARIXA RESULT 2023

DHORAN 10 PURAK PARIXA RESULT 2023

GSEB 10 Purak Parixa Result 2023 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે કે જુલાઇ -૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૦ (એસ.એસ.સી) અને સંસ્કૃત પ્રથમાની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ સવારના ૦૮:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2023

બોર્ડનું નામગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
આર્ટિકલનું નામધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ વોટ્સએપથી જાણી શકાશે
આર્ટિકલની કેટેગરીResult
પરિણામનું નામધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રિઝલ્ટ
રીઝલ્ટ સ્થિતિઆવતી કાલે જાહેર થશે
ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ તારીખ28/07/2023
બોર્ડની વેબસાઈટwww.gseb.org
DHORAN 10 PURAK PARIXA RESULT 2023

વોટ્સએપથી જાણી શકાશે ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ

વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું પરિણામ પોતાની જુલાઇ-૨૦૨૩ પૂરક પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) ભરીને મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓ WhatsApp Number +916357300971 પર પણ પોતાની જુલાઇ-૨૦૨૩ પૂરક પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2023
ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2023

વિદ્યાર્થીઓના ગુણપત્રક અને S.R. નકલ શાળાવાર મોકલવા અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણી અને દફતર ચકાસણીની સૂચનાઓ બોર્ડની વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે. ગુણચકાસણીની અરજી ઓનલાઇન કરવાની રહેશે. પરિણામ બાદ નામ સુધારાની દરખાસ્ત નિયત નમૂનામાં કરવાની રહેશે. જેની શાળાના આચાર્યશ્રીઓ, વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓ તથા તમામ સંબંધિતોએ નોંધ લેવી.

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ કેવી રીતે જોવું?

  • સૌ પ્રથમ ઓફિસિઅલ વેબસાઈટ www.gseb.org ઓપન કરો.
  • ત્યારબાદ Gujarat 10th Result 2023, GSEB SSC Result 2023 પર ક્લિક કરો.
  • તમારો રોલ નંબર એન્ટર કરો.
  • તમારી સામે screen પર તમારું રીઝલ્ટ આવી જશે.
  • રિઝલ્ટને ડાઉનલોડ કરી લો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક :DHORAN 10 PURAK PARIXA RESULT 2023

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષાનું રીઝલ્ટ 2023અહીં ક્લિક કરો