GPSC Important Update

GPSC Important Update GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ સર્વિસ (સિવિલ), વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 (જાહેરાત નં. 19/2022-23) અભ્યાસક્રમ જાહેર 2022 : for more updates GCCJOBINFO.GPSC Important Update

GPSC Important Update

GPSC Important Update

 Important Update

GPSC Important Update

GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ગુજરાત એન્જિનિયરિંગ સર્વિસ (સિવિલ), વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 (જાહેરાત નં. 19/2022-23) અભ્યાસક્રમ જાહેર 2022 : અભ્યાસક્રમ ની PDF ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા 10મી ઑક્ટોબર 2022 થી 27મી નવેમ્બર 2022 દરમિયાન લેવાનારી પ્રિલિમિનરી/મેન્સ પરીક્ષાઓ માટે કૉલ લેટર્સ ડાઉનલોડ કરવા માટેની મહત્વપૂર્ણ સૂચના જાહેર : મહત્વપૂર્ણ સૂચના ની PDF ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 

GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ચિલ્ડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર ની પ્રિલીમ પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જાહેર : પ્રોવિઝનલ આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 

GPSC Important Update

GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વર્ષ 2022-23 દરમિયાન યોજાયેલ તથા આગામી યોજવાનો પરીક્ષા કાર્યક્રમ : કાર્યક્રમ ની PDF ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 

GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ્ય દ્વારા Women and Child Officer, Class-1, Assistant Engineer (Civil), Class-2, Manager, Grade-1, Class-2, Geologist, Class-2, (Special Recruitment) ની પરીક્ષા ના કોલ લેટર જાહેર : કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 

GPSC – ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ -1, ગુજરાત મુલ્કી સેવા, વર્ગ-1 અને વર્ગ-2 તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી સેવા, વર્ગ-2 ની જગ્યા ઓ પર ભરતી માટેની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા નો અભ્યાસક્રમ જાહેર : અભ્યાસક્રમ અને ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન માટે અહીં ક્લિક કરો 

GPSC Important Update

GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ્ય દ્વારા નવી 245 જગ્યા પર ભરતી જાહેર : ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન માટે અહીં ક્લિક કરો 

GPSC – ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા લેવાનારી પરીક્ષા અંગેની અગત્યની જાહેરાત.: ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન માટે અહીં ક્લિક કરો 

GPSC Important Update

ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ગ -૧ અને વર્ગ-૨ તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી સેવા વર્ગ-૨ (જા. ક્ર. ૩૦/૨૦૨૧-૨૨)માં મુખ્ય પરીક્ષા માટે સફળ થયેલા ઉમેદવારો માટે અગત્યની જાહેરાત. : ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન માટે અહીં ક્લિક કરો 

GPSC દ્વારા ડેપ્યુટી સેક્સન ઓફિસર / ડેપ્યુટી મામલતદાર ની કુલ જગ્યા માં વધારા બાબતે અગત્ય ની સૂચના :  ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન માટે અહીં ક્લિક કરો 

Important Notice regarding changes in Preliminary Examination Date of Advt. No. 11,12 and 14/2022-32 : Click Here

GPSC Important Update

Syllabus of Advt. No. 11/2022-23, Chief Officer, Class-3 : Click Here

Syllabus of Advt. No. 12/2022-23, Assistant Conservator of Forest, Class-2 : Click Here

Syllabus of Advt. No. 10/2022-23, Deputy Section Officer/Deputy Mamlatdar, Class-3 : Click Here

Detailed Advertisement of Advt. No. 10/2022-23, Deputy Section Officer/Deputy Mamlatdar, Class-3 : Click Here

GPSC Important Update

Important Update

List of Eligible Candidates for Interview Advt. No. 111/2019-20, Deputy Director of Animal Husbandry, Class-1
List of Eligible Candidates for Interview Advt. No. 64/2020-21, Assistant Professor, Philosophy in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2
List of Eligible Candidates for Application Scrutiny of Advt. No. 2/2021-22, Assistant Engineer (Mechanical), Class-2 (GWSSB)
List of Eligible Candidates for the Mains Written Examination of Advt. No. 3/2021-22, Executive Engineer (Mechanical), Class-1 (GWSSB)
List of Ineligible Candidates(with reason) for interview of Advt. No. 148/2020-21, Associate Professor Tuberculosis And Respiratory Medicine/Pulmonary Medicine (T.B. & Chest Diseases), General State Service, Class-1
Syllabus of Advt. No. 4/2022-23, Child Development Project Officer (Female), General State Service, Class-2, Women and Child Development Department

GPSC Important Update

Important Notice regarding Exam Date & Syllabus for Special Competitive Examination for Promotion to the Post of Section Officer, Class-II (Semi Direct)
Final Result of Advt. No. 144/2020-21, Lecturer (Homoeopathy) Practice of Medicine, Class-2, General State Service, Class-2, Government Homoeopathy Colleges
Final Result of Advt. No. 32/2020-21, Assistant Manager (Geology), Class-2 (GMDC)
Final Result of Advt. No. 87/2020-21, Assistant Engineer (Mechanical), Gandhinagar Municipal Corporation Class-2
Final Result of Advt. No. 5/2021-22, Tutor General Physiology, General State Service, Class-2
Final Result of Advt. No. 62/2020-21, Assistant Professor, Psychology in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2
Final Result of Advt. No. 95/2019-20, Assistant Professor, Physiology, General State Service, Class-1
Final Result of Advt. No. 138/2019-20, Assistant Manager (Environment), Class-2 (GMDC)
Important Notice regarding Recommendation from the waiting list of Advt. No. 138/2020-21, Deputy Section Officer (Legal Side), Class-3
Final Answer Key of Advt. No. 39/2021-22, Deputy Executive Engineer (Mechanical), Class-2, Gandhinagar Municipal Corporation
Important Notice regarding Recommendation from the waiting list of Advt. No. 91/2018-19, Assistant Professor, Economics in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Cl-2,Education Department
List of Eligible Candidates for Application Scrutiny of Advt. No. 16/2020-21, Research Officer, Gujarat Statistical Service, Class-2
Final Result of Advt. No. 54/2020-21, Assistant Professor, Chemistry in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2
Final Result of Advt. No. 60/2020-21, Assistant Professor, English in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2
Partial Modification in the Final Result of Advt. No. 101/2020-21, Electronic Data Processing (EDP) Manager, Gandhinagar Municipal Corporation, Class-3
Final Answer Key of Advt. No. 34/2021-22, Junior Town Planner, Class-2, Urban Development, and Urban Housing Department
Important Notice regarding Recommendation from the waiting list of Advt. No. 85/2018-19 Assistant Professor, Accountancy in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2
Important Notice regarding Recommendation of Advt. No. 89/2018-19, Assistant Professor, English in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2, Education Department
Important Notice regarding Recommendation of Advt. No. 93/2018-19, Assistant Professor, Chemistry in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2
List of Eligible Candidates for Interview Advt. No. 69/2020-21, Assistant Professor, Drama in Government Arts, Science & Commerce College, GES, Class-2
List of Eligible Candidates for Interview Advt. No. 21/2021-22, Assistant Engineer (Electrical), Gujarat Maritime Board (GMB), Class-2
Final Result of Advt. No. 112/2020-21, Obstetrics and Gynaecologist, Employees State Insurance Scheme Class-1
Final Result of Advt. No. 116/2019-20, General Surgeon, Gujarat Health and Medical Service, Health and Family Welfare Class-1
List of Ineligible Candidates (with reasons) of Advt. No. 41/2020-21, Executive Engineer (Civil), Class-1 and Deputy Executive Engineer (Civil), Class-2 (GWSSB)
Syllabus of Advt. No. 9/2022-23, Geologist, Class-2, (Special Recruitment) Narmada Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department
 List of Ineligible Candidates(with reason) for interview of Advt. No. 112/2019-20,Agriculture Officer, Class-2, Agriculture, Farmers Welfare and Co-Operation Department
Syllabus of Advt. No. 5/2022-23 Nursing Officer/Principal, Gujarat Nursing Service, Class-2, Health & Family Welfare Department
Syllabus of Advt. No. 3/2022-23 Women and Child Officer, Class-1, Women and Child Development Department
Syllabus of Advt. No.1/2022-23 TB and Chest Disease Specialist, ESIS, Class-1
List of Eligible Candidates for Interview of Advt. No. 55/2020-21 Assistant Professor, Physics in Government Arts, Science & Commerce College,GES,Class-2
Final Key of Advt. No. 41/2021-22 Horticultural Officer, Class-2, Gandhinagar Municipal Corporation (GMC)
Final Answer Key of Advt. No. 31/2021-22 ICT Officer, Class-2, Department of Science and Technology
Final Key (Prelim) Advt. No. 33/2021-22 Child Marriage Prevention Officer cum District Social Defence Officer, GSS, Class-2
Corrigendum-Ineligible List of Advt. No. 136/2019-20 Assistant Manager (Human Resource)/Labour Welfare Officer, Class-2 (GMDC)

GPSC Important Update

List of Eligible Candidates for Interview of Advt. No. 120/2020-21 Assistant Engineer (Civil), Class-2, Narmada Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department Class-2 : Click Here


List of Eligible Candidates for the Mains Written Examination of Advt. No. 4/2021-22 Accounts Officer, Class-2, Gujarat Accounts Service : Click Here

Syllabus of Advt. No. 5/2022-23 Nursing Officer/Principal, Gujarat Nursing Service, Class-2, Health & Family Welfare Department : Click Here

Syllabus of Advt. No. 3/2022-23 Women and Child Officer, Class-1, Women and Child Development Department : Click Here

Syllabus of Advt. No.1/2022-23 TB and Chest Disease Specialist, ESIS, Class-1 : Click Here

List of Eligible Candidates for Interview of Advt. No. 55/2020-21 Assistant Professor, Physics in Government Arts, Science & Commerce College,GES,Class-2 : Click Here


Final Key of Advt. No. 41/2021-22 Horticultural Officer, Class-2, Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) : Click Here


Final Answer Key of Advt. No. 31/2021-22 ICT Officer, Class-2, Department of Science and Technology : Click Here

GPSC Important Update


Final Key (Prelim) Advt. No. 33/2021-22 Child Marriage Prevention Officer cum District Social Defence Officer, GSS, Class-2 : Click Here

GPSC Important Update


Corrigendum-Ineligible List of Advt. No. 136/2019-20 Assistant Manager (Human Resource)/Labour Welfare Officer, Class-2 (GMDC) : Click Here


Syllabus of Advt. No. 06/2022-23, Assistant Engineer (Civil), Class-2, Narmada Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department : Click Here