GSRTC Administrative & Mechanic Post (Provisional) Selection Waiting List 2022

વહીવટી અને મીકેનીકલ સાઈડની જુદી જુદી કક્ષાઓ પૈકીની જાહેરાત ક્રમાંક: GSRTC/201516/12 સ્ટોર |સુપરવાઈઝર, GSRTC/201819/11 સીનીયર એકાઉન્ટન્ટ/ ઈન્સ્પેકટર ઓફ એકાઉન્ટન્ટ, GSRTC/201819/15 ઈલેકટ્રીકલ સુપરવાઈઝર,GSRTC/201819/14 જુનીયર એન્જીનીયર (સુપરવાઈઝર સીવીલ), GSRTC/201819/9 મદદનીશ સુરક્ષા નિરીક્ષક, GSRTC/201920/37 આર્ટ બી ટાયરફીટર, GSRTC/201920/38 આર્ટ બી ટીનસ્મીથ / વેલ્ડર, GSRTC/201920/39 આર્ટ બી બ્લેકસ્મીથ, GSRTC/201920/40 આર્ટ બી વલ્કેનાઈઝર અને GSRTC/201920/41 આર્ટ બી બેન્ચફીટર કક્ષાના ઉમેદવારોની કામચલાઉ પસંદગી યાદી/ પ્રતિક્ષાયાદી

GSRTC Administrative & Mechanic Post (Provisional) Selection Waiting List 2022: Click Here

For more details: Click Here