GSSSB Senior Surveyor Syllabus 2024

GSSSB CCE Exam

GSSSB Senior Surveyor Syllabus:ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર જાહેરાત ક્રમાંક ૨૧૪/૨૦૨૩૨૪ ની સ્પર્ધાત્મક કસોટીના વિગતવાર અભ્યાસક્રમ અંગેની અગત્યની સૂચના …

Read more