Exciting news! The PGVCL 3rd Provisional List for V.S. (Electrical Assistant) Recruitment 2023 is out now!

Exciting news, folks! Aschim Gujarat Vij Company Limited has just released the highly anticipated PGVCL 3rd Provisional List for the Recruitment of V.S. (Electrical Assistant) 2023. If you’ve been eagerly waiting for this moment, your patience has finally paid off! Get ready to dive into the details and see if your name made the cut. Don’t miss out on this thrilling update – keep reading to find out more!

PGVCL Updates on 17-12-2022

3rd Provisional Merit list for recruitment to the post of Vidyut Sahayak (Electrical Assistant): Click Here

સદર ભરતી માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ આ પ્રોવિઝનલ મેરીટ લીસ્ટમાં નામ માત્ર આવવાથી કોઇપણ ઉમેદવાર નોકરી માટેનો હક કે દાવો કરી શકશે નહી. ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઈપણ તબક્કે કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમોનુસાર ઉમેદવારની યોગ્યતા બાબતમાં કે રજુ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજોમાં કોઈપણ પ્રકારની ક્ષતિ જણાશે તો તેવા સંજોગોમાં નિમણુંક માટેનો કોઈ અધિકાર રહેશે નહિ.

એક સરખા માર્ક્સ ધરાવતા ઉમેદવારોના કિસ્સા માં ઉમરમાં મોટા ઉમેદવારને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવેલ છે.

આ લીસ્ટમાં સમાવેશ ઉમેદવારોએ તા. ૦૪.૧૦.૨૦૨૩, બુધવાર, સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં જે વર્તુળ કચેરી ખાતે પોલ ટેસ્ટ આપેલ હોય તે વર્તુળ કચેરી એ રૂબરૂ જઈ અને સ્થળ પસંદગી માટેનું નિયત કરેલ પત્રક ભરી અને આપવાનું રહેશે. જો સદર પત્રક રજુ કરવામાં નહિ આવે તો તે ઉમેદવારની ફાળવણી આખરમાં ખાલી પડેલ જગ્યા પર કરી દેવામાં આવશે.

For more details: Click Here

Leave a Comment