Samgrah Siksha Merit List and Document Verification List for Various Posts 2023

Samgrah Siksha Merit List and Document Verification List for Various Posts 2023

Samgrah Siksha Merit List
 •  સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : ગર્લ્સ એજ્યુકેશન”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૫૦):  Attachment
 •  સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : ગર્લ્સ એજ્યુકેશન”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી:  Attachment
 •  સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “એડિશનલ મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : ગર્લ્સ એજ્યુકેશન (કેજીબીવી)”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૭૯):  Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “એડિશનલ મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : ગર્લ્સ એજ્યુકેશન (કેજીબીવી)”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી:  Attachment
 •  સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “પ્રોજેકટ કો‌-ઓર્ડિનેટર: સેકન્ડરી એજયુકેશન”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૧૧/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૧૯): Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “પ્રોજેકટ કો‌-ઓર્ડિનેટર: સેકન્ડરી એજયુકેશન”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી:  Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : કવોલીટી એજ્યુકેશન એન્ડ મોનીટરીંગ (ટીચર્સ ટ્રેનીંગ)”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૧૧/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૪૯): Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : કવોલીટી એજ્યુકેશન એન્ડ મોનીટરીંગ (ટીચર્સ ટ્રેનીંગ)”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી: Attachment
 •  સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર: જિલ્લા હિસાબી અધિકારી”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૧૧/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૨૯): Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર: જિલ્લા હિસાબી અધિકારી”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી: Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : એમ.આઈ.એસ.”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૧૨/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૫૨): Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : એમ.આઈ.એસ.”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી: Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : અલ્ટરનેટીવ સ્કૂલીંગ/એકસેસ”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૧૨/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૩૩): Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : અલ્ટરનેટીવ સ્કૂલીંગ/એકસેસ”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી: Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લા કક્ષાની “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : આઈઈડી કો-ઓર્ડિનેટર”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૧૨/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧): Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત જિલ્લાકક્ષાએ “મદદનીશ જિલ્લા કો-ઓર્ડિનેટર : આઈઈડી કો-ઓર્ડિનેટર”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી: Attachment
 • સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત તાલુકા કક્ષાની “હિસાબનીશ – બિન નિવાસી (કેજીબીવી/બોઈઝ હોસ્ટેલ)”ની જગ્યા માટે પ્રમાણપત્રો અને ગુણ પત્રકોની ચકાસણી માટે તા. ૧૩/૧૨/૨૦૨૩ના રોજ હાજર રહેવા અંગેના કોલલેટર (મેરીટ ક્રમ ૧ થી ૧૫૫): Attachment
 •  સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત તાલુકાકક્ષાએ “હિસાબનીશ – બિન નિવાસી (કેજીબીવી/બોઈઝ હોસ્ટેલ)”ની જ્ગ્યા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ સંભવિત મેરીટ યાદી: Attachment

Samgrah Siksha Merit List Samgrah Siksha Merit List Samgrah Siksha Merit List Samgrah Siksha Merit List

For more details: Click Here

Leave a Comment